Úvod Větve rodu Setkání rodu Kroniky Zajímavosti Rodokmeny Kontakt

Co nového v bádání o našem rodu?

Po posledním setkání v loňském roce se nám podařilo získat dokument, který nám umožnil zpracování rodokmenu v hlavní linii Fulínů z Václavic č. 16, a to od r. 1626, t.j. od nejstarších záznamů v matrikách.

Tento dokument, nazvaný "Dějiny Václavic", zpracoval bývalý václavický farář p. Lounek v 60-tých letech a jsou v něm uvedeny mimo historii Václavic všechny rody, které ve Václavicích působily.

Pokud se týká rodu Fulínů, v dokumentu se uvádí:
Martin Fulín (Křížek) je první bezpečně známý z václavických Fulínů, kteří mají úzký vztah k rodu Doležalů, ačkoliv nejsou jejich větví. Dokazují to i dědičné vztahy. Martin je možná totožný s Martinem Doležalem uváděném na č. 19
r. 1643 - Martin Doležal zv. Šintak, začíná na spáleništi po bratru Janovi, zemřel před r. 1668, manželka neznámá (Alžběta?). Jiří rodem Doležal, gruntovník Ćadník (Čadík), zvaný též Fulín, snad předek Václavické větve Fulínů (Křížků).

Z těchto údajů vidíme, jak nesnadné je ze starých záznamů oddělit rodinné vztahy od dědičných vztahů na gruntech a určit pak posloupnost rodových linií. Po sestavení celého rodokmenu Fulínů z Václavic (Křížků č. 16) jsme vlastně sblížili s minu-lostí naše dosud sestavené větve, protože je dnes již jisté, že silný rod Fulínů v Tismi pochází z Fulínů z Václavic a stejně tak větve ve Václavicích na č. 31 a 18. Rozhodli jsme se, že tento rodokmen, jako základ dalšího bádání, předáme každému na tomto setkání, který o ně projeví zájem.

Z dříve sestavených rodokmenů máme k dispozici tyto větve:
Boušice 5 - Pařezí 6 - Habrek 8 - Bystřice 121 - Bystřice 154 (155) - Vysoká Pec 26 - Drachkov 4 - Zaječí 8 - Černíkovice 6 (U Šenkýřů) - Dobříš - Zaječí 2 - Černíkovice 21 (U Ponkrackých) - Drachkov 25,46 - Dlouhá Lhota 5 - Chrášťany 7 (U Čapků), Struhařov 12 - Chvojen 2 - Libeč 2 - Milovanice 28(29) - Neštětice 9 - Přibyšice 13, 14, 17 - Radíkovice 1 (Myslič) - Sedlečko 13(17) - Soběšice u Sušice - Strážovice 26 - Tisem 1,4,5, 14,19,23,28 -Zbožnice 2.

Další informace
Na předchozích setkáních jsme Vás informovali, že rod Fulínů v našem kraji začal podle nejstarších záznamů v matrikách ve Václavicích a v Peceradech. Václavickou větev máme již probádanou, ale u Peceradské větve jsme zjistili, že se tam v poz-dější době Fulíni nevyskytují. Podle posledních, nám známých záznamů, přešli její potomci asi na panství Pyšelské do Malešína, Nestaržic a Barochova. Probádat tuto linii a potvrdit, že se jedná o větev přímo návaznou na Václavické Fulíny
bude asi práce obtížná pro nedostupnost materiálů v archívu v Benešově.

Řadu z Vás určitě zajímá původ našich předků, kde působili, než se usadili v tomto kraji.
Jediného dokladovaného Fulína, který nepocházel z Čech, máme ze záznamů ve školních matrikách školy Poříčí nad Sázavou, kde se uvádí "Fullínová Milada, nar. 18.12.1876 v Praze, otcem je zemřelý Abraham Fullín, kameník v Riedu v Horních Rakousích, otčím je Jan Utendorfský, kameník v Dolní Mrači". Ještě je otázka, zda Fullín s dvěma "l" patří vůbec k našemu jménu. Přesto se pokusíme zjistit v matrikách města Riedu (leží na cestě mezi Lincem a Mnichovem), zda se tam nějaký údaj najde.

Jinak jsme dost skeptičtí k domnělému původu z rytířů a šlechticů z Westfálska, kde se vyskytuje erb rodu Fullen.
Pokud připustíme, že náš rod přišel do Čech z ciziny, pak je možná dostupnější hypotéza, že sem přišli jako lovčí v době vlády císače Rudolfa II., který zval do Čech osadníky z katolické části Evropy jako protiváhu proti vzrůstajícímu vlivu prote-stanství. Tuto hypotézu podporuje i to, že v r. 1685 je uváděn v Šimákových zpovědních seznamech - Z Babic Jan Fulín lovčí, manželka a syn z Barochova. Jedná se s určitostí o potomky Fulínů z Pecerad. Nakonec chceme ještě upozornit na již zmíněné dílo Antonína Pinkase, které popisuje usedlosti a jejich majitele na jednotlivých rychtách Konopištského panství a je k dispozici v Městském muzeu v Benešově.
Jako ukázku uvádíme popis usedlosti č. 16 ve Václavicích:
Před r. 1750 - Matěj Fulín, od 15.5.1766 syn Jan Fulín, od 15.7.1799 Tomáš Fulín
děti- Jan, Marie a Magdalena provdaná za Luxemburka 28.10.1844.
Jan Fulín byl nemocný a 26.6.1850 předal usedlost manželce Marii.Hospodařila 26 roků, 2.3.1876 ji prodala manželům Václavu a Kateřině Matouškovým. Po smrti Václava Matouška připadá 1/2 od 23.4.1884 pozůstalé manželce Kateřině Matouškové a ta se ve stejném roce provdala za Václava Fulína a 23.11.1884 - smlouva o spoluvlastnictví a hospodařili spolu 25 roků, po dospělosti syna Kateřiny Čeňka Matouška hospodařil on pojav za manželku Marii roz. Kadeřábkovou z Vatěkova (majitelé od 30.1.1909).

Toto byla ukázka, jak jsou vedeny popisy usedlostí ve výše uvedeném díle Ant. Pinkase. Pokud máte zájem bádat dále ve svém rodě, doporučujeme toto dílo využít.